Przewóz niebezpiecznych ładunków – ADR

W sumie istnieje dziewięć klas ładunków niebezpiecznych oraz kilka podklas. Klasa, do której należy Twój ładunek wpływa na sposób jego pakowania, etykietowania i transportu.

Podstawowe klasy niebezpiecznych substancji:

  • klasa 1 – materiały wybuchowe;
  • klasa 2 – gazy;
  • klasa 3 – ciecze łatwopalne;
  • klasa 4.1 – materiały stałe łatwopalne;
  • klasa 4.2 – materiały samozapalne;
  • klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne;
  • klasa 5.1 – materiały utleniające;
  • klasa 5.2 – nadtlenki organiczne;
  • klasa 6.1 – materiały trujące;
  • klasa 6.2 – materiały zakaźne;
  • klasa 7 – materiały promieniotwórcze;
  • klasa 8 – materiały żrące;
  • klasa 9 – inne niebezpieczne materiały i przedmioty.